Toki Pona Net Forum
This would be a nice way to write tokipona - Printable Version

+- Toki Pona Net Forum (http://forums.tokipona.net)
+-- Forum: Toki Pona (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Learn Toki Pona (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: This would be a nice way to write tokipona (/showthread.php?tid=5)This would be a nice way to write tokipona - janmato - 12-31-2012 02:49 PM

jan Xu Bing li jan pi ma Sonko li pali e nasin sin pi toki sitelen. nasin ni li sitelen e nimi sama toki Sonko. taso jan pi toki Inli li ken lukin li sona e sitlen ni.

tawa mi la ni li nasa kin!


RE: This would be a nice way to write tokipona - janKipo - 01-02-2013 01:17 PM

taso nasin ni li kepeken e sitelen kalama suli taso. toki pona li kepeken e sitelen kalama lili taso. ken la mi mute li ken ante e nasin ni. nasin li pali e sitelen pi pona lukin.